Allmänna Villkor

Allmänna Försäljning och Utbuds Villkor av Incentive Promotions B.V., etablerad på Pieter Braaijweg 101, Amsterdam. Arkiverad under nummer 30080188, Handelskammaren i Amsterdam.

Incentive Promotions B.V. är ett handelsnamn av Incentive Europe B.V.

Artikel 1 Definitoner.

Paragraf 1:

I dessa Allmänna Villkor gäller de följande definitionerna: Säljaren: användaren av dessa Allmänna Villkor; Kunden eller Klienten: parten i kontraktsenlig relation med Säljaren.

Paragraf 2:

I dessa Allmänna Villkor används termen “varor” för att representera objekt samt tjänster som levereras av Säljaren, vilket inkluderar råd och kreativa uttryck.

Artikel 2 Tillämplighet.

Paragraf 1:

Om inget annat har skriftligt bestämts, gäller de här Allmänna Försäljning och Utbuds Villkoren alla överenskommelser mellan Säljare och Klient.

Paragraf 2:

Det provisoriska av den föregående paragrafen gäller även (fortsättning av eller ytterligare) avtal mellan Säljare och Klient där tillämpligheten av dessa Allmänna Försäljning och Utbuds Villkor inte är (uttryckligen) åkallade.

Artikel 3 Erbjudanden.

Paragraf 1:

Alla erbjudanden, oavsett format, finns utan skyldigheter av Säljaren, förutom om erbjudandet innehåller villkor för godkännande och är baserade på leverans under normala omständigheter och normala arbetstider.

Paragraf 2:

Om ett erbjudande utan skyldigheter godkänns, har Säljaren rätt att dra in erbjudandet inom 4 dagar efter att ha mottagit godkännandet.

Paragraf 3:

Bilder, kataloger, ritningar och annan information försedda till, eller av, Säljaren kan utsättas av förändringar utan förvarning och binder inte på något vis Säljaren.

Artikel 4 Priser.

Paragraf 1:

Priset eller priserna specificerade i erbjudandet exkluderar moms i pound sterling (GBP) på de kostnads-bestämmande faktorerna under det tillfället.

Paragraf 2:

Säljaren har alltid rätten att bestämma om specifika varor bara kan säljas i minimum mängder.

Paragraf 3:

Säljaren kan justera priser närsomhelst.

Artikel 5 Utbud av Tryckta Varor.

Paragraf 1:

Skulle Säljaren ta emot en beställning att sälja produkter bearbetade eller sammanställda för Kundens behov, är Kunden skyldig att förse reproducerbara material av god kvalitet, som .ai eller .eps filer av grafiken som Kunden önskas ska tryckas.

Paragraf 2:

Säljaren är skyldig att förse Kunden med ett bevis på tryck för kundens godkännande om Kunden stipulerar detta innan beställningen har utfärdats. Isåfall, inom fem veckor av mottagandet av beställningen, och mottagandet av de reproducerbara materialen, är Säljaren skyldig att förse bevis till Kunden, därav beviset godkänns om inget skriftligt svar mottagits inom fem arbetsdagar.

Artikel 6 Utbud och Leveranstid.

Paragraf 1:

Skriftliga leveranstider ska aldrig vara sedda som spikade datum, förutom om annat uttryckligen har bestämts.

Paragraf 2:

Leveranstiden påbörjas på den senaste av dessa dagar: A. Den dag avtalet börjar gälla. B. Den dag Säljaren tar emot de dokument, informationen, tillstånden osv som är nödvändiga för att genomföra avtalet. C. Den dag Säljaren tar emot den summa som, enligt avtalet, Kunden ska ha förbetalat.

Paragraf 3:

Om hela eller en del av leveransen hindras av force majeure, kan Säljaren stoppa leveransen eller bryta avtalet - vilket betyder att leveransen inte inträffar - till fullo eller till viss del, samt kräva betalning för det som har inträffat men utan att behöva betala någon slags kompensation till Kunden.

Paragraf 4:

I dessa Allmänna Försäljning och Utbuds Villkor, antyder force majeure alla omständigheter som är utom Säljarens kontroll - även om det var förutsägbart när avtalet slutfördes - som på något vis förhindrar inträffandet av avtalet, vare sig permanent eller temporärt, och ifall det inte redan inkluderats; krig, risk för krig, inbördeskrig, upplopp, strejk, utestängning av anställda, transport svårigheter, brand och/eller ett allvarligt avbrott av Säljarens, eller dess säljares, operationer.

Paragraf 5:

Säljaren har rätt att leverera och ta betalt för upp till 10% mer, eller mindre än den överenskomna mängd produkter specifikt sammanställda för Kunden.

Paragraf 6:

Om inget annat har skriftligt bestämts, utan författning av det som sagts ovan om priserna, så är de priser angivna av Säljaren baserade på leverans fritt works, lager eller annan lagring, är exklusive moms, import-skyldigheter eller andra skatter, skyldigheter, samt exklusive kostnaden av lastning eller avlastning, transport och försäkring.

Paragraf 7:

Om inget annat har skriftligt bestämts, så är leverans av varor fritt lager, där varorna är ansedda att ha levererats av Säljaren och godkänts av Kunden så fort varorna har erbjudits Kunden och/eller så fort varorna har lastats i eller på transportmedlet.

Paragraf 8:

Om inget annat har skriftligt bestämts, är transporten av varor på Kundens risk och bekostnad, även om bäraren har uttryckt att alla transportdokument måste ange att all skada orsakad av transporten är på avsändarens bekostnad.

Paragraf 9:

Om säljaren förser Kunden med provexemplar, måste Kunden lämna tillbaka provexemplaren till Säljaren oskadade och i dess originalförpackning med porto betalt, inom 14 dagar efter att ha mottagit dem.

Paragraf 10:

Om Säljaren visar eller förser Kunden med en modell eller ett provexemplar, är detta endast gjort som en indikator: egenskaperna av objektet som ska levereras kan skilja sig från modellen eller provexemplaret. Punkterna i Artikel 7 gäller då, mutatis mutandis.

Artikel 7 Klagomål.

Paragraf 1:

Klagomål angående synliga defekter måste läggas fram skriftligt inom 2 dagar efter leverans, utöver detta är Säljaren inte skyldig Kunden någon slags kompensation.

Paragraf 2:

Klagomål angående externt osynliga defekter måste läggas fram skriftligt inom 2 dagar efter att ha observerats, och max 2 veckor efter leveransen av dessa varor, vilket ses som utgångsdatumet.

Paragraf 3:

Klagomål angående summan från fakturan skickad av Säljaren måste läggas fram skriftligt inom 8 dagar efter fakturadatumet, vilken ses som utgångsdatumet.

Paragraf 4:

Inferiöra varor som erkänts vara detta av Säljaren ska antingen ersättas eller så ska inköpspriset krediteras till uteslutningen av andra medel för (ytterligare) kompensation av skada.

Paragraf 5:

Återlämnandet av varor är endast tillåtet efter skriftlig tillåtelse av Säljaren och på bekostnad och risk av Kunden och ska aldrig innebära ansvarsskyldighet hos Säljaren.

Artikel 8 Återtaganderättsförbehåll.

Paragraf 1:

Säljaren bibehåller titeln av alla varor som den levererar till Kunden fram tills att inköpspriset av alla dessa varor är betalda till fullo.

Paragraf 2:

Om det är inom ramen för avtalet med Kunden, och Säljaren utför tjänster för Kunden som ska betalas av Kunden, ska återtaganderättsförbehåll gälla fram tills att Kunden har betalat för dessa tjänst till fullo.

Paragraf 3:

Återtaganderättsförbehåll gäller även fordringar skyldiga till Säljaren av Kunden på grund av misslyckande av Kunden att uppfylla en eller fler av Kundens skyldigheter till Säljaren.

Paragraf 4:

Så länge som titeln av alla varor levererade inte har överförts till Kunden, kan Kunden inte lova bort varorna, eller ge bort rätten till en tredje part, förutom i vanlig affärsverksamhet, i vilket fall Kunden är skyldig att förhandla återtaganderättsförbehåll baserat på bestämmelserna av artikeln i fallet av kreditförsäljningar till dess kunder.

Paragraf 5:

Kunden instämmer att inte tilldela eller lova bort några fordringar till en tredje part skyldig till Kunden av dess kunder och instämmer också att förbinda sig till dessa fordringar, så fort Säljaren har uttryckt sin önskan, på det vis indikerat i artikel 3:239 i nederländska civillagen, som ytterligare garanti till Säljarens anspråk till Kunden.

Paragraf 6:

Om Kunden har anledning att tro att den inte kommer kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter till Säljaren, har Säljaren rätt att ta tillbaka de levererade varorna på grund av återtaganderättsförbehåll. När varorna har lämnats tillbaka kommer Kunden att krediteras marknadspriset, vilken i inget fall överskrider det originella inköpspriset minus kostnaden för skicka tillbaka varorna.

Artikel 9 Betalning.

Paragraf 1:

Om inget annat har skriftligt bestämts och utan förutfattade bestämmelser utav följande paragraf, måste betalningar till Säljaren vara gjorda inom 14 dagar av fakturadatumet, vilket ska anses vara ett fast datum.

Paragraf 1.1:

Ett avtal börjar gälla den dagen som följande villkor uppfylls:

1- Bekräftelsen av beställningen, färdigställd och undertecknad, har tagits emot av Säljaren;

2- Insättningen på 50% av det överenskomna fakturabeloppet har tagits emot.

Paragraf 2:

Om inget annat har skriftligt bestämts, så är alla betalningar gjorda av Kunden tillämpade i första hand för att minska kostnaderna, sedan för att minska räntan skyldig, och till sist för att minska beloppet av obetalda fakturor.

Paragraf 3:

Kvittning eller andra typer av uppgörelser är aldrig tillåtna utan ett explicit skrivet avtal.

Paragraf 4:

Säljaren är alltid berättigad, innan leverans eller innan fortsättningen av leveransen, att begära tillräcklig, i Säljarens tycke, förskottsbetalning eller försäkran om betalning för betalningsskyldigheter av Kunden, i vilket fall Säljaren är berättigad att avlysa framtida beställningar om Kunden inte möter denna begäran, även om en fast leveranstid har bestämts, utan förförståelse av Säljarens rätt att göra anspråk på förseningar eller dåligt utförande av avtalet.

Paragraf 5:

Om Kunden inte betalar inom den bestämda betalningsperioden, uteblir Kunden att betala ipso jure och Säljaren är berättigad, utan förvarning, att ta betalt för ränta från och med förfallodatumet av de obetalda fakturorna, eller fakturor av summan 2% över den rättsliga räntan med en minimum ränta av 12% per år på den fakturerade summan.

Paragraf 6:

Alla utomrättsliga insamlingskostnader skapade av Säljaren ska bäras av Kunden.

Paragraf 7:

Om Kunden uteblir att betala, från den stunden kommer alla fordringar skyldiga av Kunden till Säljaren att omedelbart bli betalningsbara.

Artikel 10 Skyldigheter.

Paragraf 1:

Annat än i fallet av grov vårdslöshet eller skadlig avsikt från Säljarens sida, är Säljaren inte skyldig till kostnader, skada, eller räntor som uppstår från Säljarens handlingarna  eller vårdslöshet eller av Säljarens underordnade eller av människor anställda av Säljaren under utförandet av avtalet.

Paragraf 2:

Säljarens skyldigheter för förlust av vinst eller annan indirekt skada är specifikt uteslutna.

Artikel 11 Design, modeller, etc.

Paragraf 1:

Alla ritningar, skisser, prototyper, provexemplar, modeller, verktyg osv som används av Säljaren är också i Säljarens intellektuella eller fysiska ägo även om de är överlämnade till Kunden, och kan därför inte användas för något annat syfte än genomförandet av avtalet mellan Säljaren och Kunden såvida inte Säljaren har gett ut ett skriftlig medgivande till detta.

Paragraf 2:

Kunden ska gottgöra Säljaren emot anspråk av tredje parter, med hänsyn till varorna i den föregående paragrafen från Kunden, på den intellektuella äganderätten.

Artikel 12 Tillämplig Lag.

Paragraf 1:

Holländsk lag tillämpas alla avtal vilket dessa villkor gäller, till fullo eller till viss del.

Paragraf 2:

Om inget annat har skriftligt bestämts, ska alla rättsliga anspråk från dessa Allmänna Villkor som påverkar Kunden upphöra inom ett år från leveransdatumet.

Artikel 13 Rättelse, Tolkning och Allmänna Villkorens plats.

Paragraf 1:

Dessa Villkor har deponerats med Handelskammaren i Amsterdam.

Paragraf 2:

I fallet av tolkning av innehållet samt slutleding av de Allmänna Villkoren, kommer den holländska texten alltid att råda.

Paragraf 3:

Den version som senast deponerades alternativt den version som var giltig då avtalet började gälla ska alltid tillämpas.  


Promotional usb sticks